Personal Data Protection Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. บทนำ ยินดีต้อนรับสู่ www.assetwise.co.th (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ โครงการที่พักอาศัยทั้ง คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”)"

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อบริษัท ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในการให้ดำเนินธุรกิจและ/หรือให้บริการกับท่าน บริษัทตระหนักในความไว้วางใจของท่าน ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและ อย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

"เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้"

บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ในการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน และผู้มาติดต่อ โดยบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

1. บทนำ ยินดีต้อนรับสู่ www.assetwise.co.th (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ โครงการที่พักอาศัยทั้ง คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”)"

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อบริษัท ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในการให้ดำเนินธุรกิจและ/หรือให้บริการกับท่าน บริษัทตระหนักในความไว้วางใจของท่าน ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและ อย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

"เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้"

บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ในการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน และผู้มาติดต่อ โดยบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้

นโยบายคุ้กกี้

1. บทนำ ยินดีต้อนรับสู่ www.assetwise.co.th (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ โครงการที่พักอาศัยทั้ง คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”)"

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อบริษัท ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในการให้ดำเนินธุรกิจและ/หรือให้บริการกับท่าน บริษัทตระหนักในความไว้วางใจของท่าน ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและ อย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

"เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้"

บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ในการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน และผู้มาติดต่อ โดยบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้

นโยบายกล้องวงจรปิด

1. บทนำ ยินดีต้อนรับสู่ www.assetwise.co.th (“เว็บไซต์”) โดยเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (“บริษัท”) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของ โครงการที่พักอาศัยทั้ง คอนโดมิเนียม ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว และโครงการอื่นๆที่ดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมทุน และ/หรือ พาร์ทเนอร์ (partner) ของบริษัท (“บริษัทร่วม”)"

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของท่านเป็นเรื่องสำคัญ เมื่อบริษัท ใช้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านในการให้ดำเนินธุรกิจและ/หรือให้บริการกับท่าน บริษัทตระหนักในความไว้วางใจของท่าน ดังนั้น บริษัทจะดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยความระมัดระวังและ อย่างสมเหตุสมผล โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

"เว็บไซต์นี้ให้บริการโดยบริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้และเครื่องมืออื่นเพื่อช่วยแยกแยะรูปแบบการใช้งานเว็บไซต์ของท่านจากผู้ใช้งานอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น นโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ อนุญาตให้บริษัทใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้"

บริษัทแอสเซทไวส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ติดตั้งและใช้กล้องวงจรปิดภายในและโดยรอบสถานที่ในการบันทึกภาพเพื่อการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ สินทรัพย์ พนักงาน และผู้มาติดต่อ โดยบริษัทขอชี้แจงเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้เก็บรวบรวมโดยใช้กล้องวงจรปิด ดังนี้